استانداردها

استانداردهای بین المللی سیستم لوله کشی

استانداردهای ملی صنایع لوله

پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی پروپیلن (pp)-قسمت1

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی پروپیلن (pp)-قسمت 2

پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی پروپیلن (pp)-قسمت 3

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی پروپیلن (pp)-کارایی سامانه

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری

 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلاب
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات UPVC
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی پروپیلن آب (PP)
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات چندلایه
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی بوتیلن(PB)
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات پكس (PE-X)
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات PE-RT
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات PVC-C
 • استانداردهای ملی آب بندی ،آببندها و درزگیرهای پلیمری
 • استانداردهای ملی مباحث بهداشتی لوله ها و اتصالات پلیمری
 • استانداردهای ملی آدم رو ها و اتاقك های بازدید پلیمری
 • استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری مورد استفاده در تخلیه فاضلاب ساختمان ها
 • سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری
 • استانداردهای ملی باطل شده و جایگزین شده مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری

 

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلاب

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۱ : پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک – قمست اول-الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۲ : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف،طرحA- ویژگیها

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۳ : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند ، طرح B-ویژگیها

 استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۱ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۱: كلیات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۲ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۲: لوله ها

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۳ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۴ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۴: شیرآلات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۵ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۵: كارایی سامانه

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۷ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردشماره ۷۱۷۵-۱ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری ابعاد ـ روش آزمون

استانداردشماره ۷۱۷۵-۲ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون

استانداردشماره ۷۱۷۵-۳ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۶ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۸ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۱۴۵۶۳ : پلاستیك ها – لوله ها و اتصالات پلاستیكی – ضرایب كاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از ۲۰ C̊

استاندارد شماره ۱۲۴۳۹ : لوله های تحت فشار پلی اتیلن( (PE اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مكانیكی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل) .

استاندارد شماره ۱۲۴۴۰ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی .

استاندارد شماره ۱۳۵۰۲ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

استانداردشماره ۱۳۳۱۶ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

استانداردشماره ۱۴۴۷۴ : پلاستیک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مكانیكی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی.

استانداردشماره ۱۳۱۸۳ : لوله و اتصالات پلاستیكی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الكتریكی

 استانداردهای ملی لوله و اتصالات UPVC

 استانداردشماره ۱۳۳۶۱-۱ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۱ – كلیات

 استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۲ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۲ – لوله ها

 استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۳ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۳ – اتصالات

 استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۴ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۴ – شیرآلات

 استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۵ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۵ – كارایی سیستم

 استاندارد شماره ۹۱۱۸ : پلاستیک ها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار – ویژگی ها

 استانداردشماره ۷۶۶۸ : پلاستیک ها – لوله، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگی ها

 استانداردشماره ۷۶۶۹ : پلاستیك ها ـ لوله های زهكشی از جنس پلی وینیل كلرید سخت ـ ویژگی ها و روش های آزمون

 استانداردشماره ۷۶۷۰ : پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی ـ فشردگی روش آزمون

 استاندارد شماره ۷۲۴۳ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده – ویژگیها و روشهای آزمون

 استاندارد شماره ۳۲۶۶ : ابعاد اتصالات پلی ونیل كلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

 استانداردشماره ۳۲۶۶-۱ : پلاستیك ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل كلراید سخت(PVC-U)، پلی وینیل كلراید كلردار شده (PVC-C) ، یا آكریلونیتریل بوتادی ان استایرن(ABS)با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار- قسمت اول: سری های متری

 استاندارد شماره ۳۲۶۷ : طول نصب اتصالات پلی ونیل كلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

 استاندارد شماره ۸۷۶۷ : پلاستیک ها – سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی -آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن – پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزاء و سامانه -سری های متری

 استاندارد شماره ۱۰۶۰۸ : پلاستیک ها – لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت-تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k

 استاندارد شماره ۱۰۶۰۹ : پلاستیک ها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت درمقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

 استانداردشماره ۱۹۸۹ : ویژگیها و روش‏های آزمون واشرهای لاستیكی برای آب‏بندی لوله‏های فاضلاب خانگی (از جنس P.V.C. سخت)

 استاندارد شماره ۲۴۱۳ : روش تعیین مقدار جذب آب لوله‏های پلی وینیل كلراید PVC سخت

 استاندارد شماره ۲۴۱۷ : لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع – روش آزمون

 استاندارد شماره ۲۴۱۸ : ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل كلراید سخت

 استاندارد شماره ۲۴۱۹ : ویژگی و روش آزمون پایداری لوله‏های پلی وینیل كلرید سخت در مقابل استن

 استاندارد شماره ۱۲۹۲۵-۳ : لوله های گرمانرم – مقاومت در برابر مایعات شیمیایی – طبقه بندی – قسمت ۳-لوله های پلی وینیل كلرید بدون مواد نرم كننده (pvc-u) پلی وینیل كلرید مقاوم ضربه (pvc-hi) -پلی وینیل كلرید كلردارشده(pvc-c)

 استاندارد شماره ۱۲۶۳۹: پلاستیكها – (پلی وینیل كلرید)- اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل كلرید-روش كروماتوگرافی گازی

 استاندارد شماره ۲۰۰۱ : آئین كاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصالP.V.C با چسب حلال

 استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی پروپیلن آب (PP)

استانداردشماره ۶۳۱۴-۱ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت اول-اصول کلی

 استانداردشماره ۶۳۱۴-۲ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت دوم-لوله ها-ویژگی ها

 استاندارد شماره ۶۳۱۴-۳ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد ،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت سوم -اتصالات -ویژگی ها

 استانداردشماره ۶۳۱۴-۵ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت پنجم-همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

 استاندارد شماره ۶۳۱۴-۷ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت هفتم-راهنما برای ارزیابی انطباق

 استانداردشماره ۶۸۴۲ : پلی پروپیلن ـ آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

 استانداردشماره ۶۸۴۳-۱ : مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش اول ـ كد گذاری و ویژگیها

 استاندارد شماره ۶۸۴۳-۲ : مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش دوم : تهیه آزمونه و تعیین ویژگیها

 استانداردهای ملی لوله و اتصالات چندلایه

 استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۱ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۱:اصول كلی

 استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۲ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۲:لوله ها

 استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۳ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۲:اتصالات

 استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۵ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۵:همخوانی مجموعه لوله و اتصال باشرایط كاربری

 استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی بوتیلن(PB)

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۱ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۱: كلیات

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۲ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۲: لوله ها

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۳ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۵ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۵: كارایی سامانه

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۷ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۷: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پكس (PE-X)

 استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۱ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۱: اصول كلی

 استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۲ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۲: لوله ها

 استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۳ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۵ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط كاربری

استانداردهای ملی لوله و اتصالات PE-RT

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۱ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۱: اصول كلی

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۲ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۲: لوله ها- ویژگی ها

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۳ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۳: اتصالات- ویژگی ها

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۵ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط كاربری – ویژگی ها

استانداردهای ملی لوله و اتصالات PVC-C

استاندارد شماره ۱۳۲۵۱-۵ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی وینیل كلراید كلرینه شده -(PVC_C) قسمت۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط كاربری – ویژگی ها

 استانداردهای ملی آب بندی ،آببندها و درزگیرهای پلیمری

 استاندارد شماره ۷۴۹۱-۱: آببندهای الاستومری – آببندهای محل اتصال خطوط لوله آب و فاضلاب – قسمت اول: آببندهای لاستیكی ولكانیده – ویژگی ها و روشهای آزمون

 استاندارد شماره ۷۴۹۱-۲: درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت۲:ترموپلاستیك الاستومرها

 استاندارد شماره ۷۴۹۱-۳ : درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت۳:لاستیك ولكانیده اسفنجی

 استاندارد شماره ۷۴۹۱-۴ : درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت۴:پلی یورتان ریخته گری

 استاندارد شماره  ۱۱۴۳۴ : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای كاربردهای ثقلی- آب بندی- روش آزمون

 استاندارد شماره ۱۲۵۷۵ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای كاربردهای ثقلی مدفون در خاك– تعیین عدم نشتی محل های اتصال دارای واشر درزگیر لاستیكی –روش آزمون

 استاندارد شماره ۱۲۵۷۶ : پلاستیك ها – محلهای اتصال برای سیستم های لوله كشی فاضلاب ثقلی مدفون در خاك –تعیین كارآیی بلند مدت درزگیری واشرهای ترموپلاستیك الاستومر از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون

 استاندارد شماره ۱۲۷۲۹ : پلاستیك ها –سیستم های لوله كشی و كانال كشی- محل های اتصال برای كاربردهای ثقلی مدفون در خاك –تعیین كارآیی بلند مدت درزگیری محل اتصال حاوی واشرهای لاستیكی از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون

 استانداردهای ملی مباحث بهداشتی لوله ها و اتصالات پلیمری

 استاندارد شماره ۷۱۷۱-۱ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ بخش اول: ویژگیها

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۱ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۱ : آزمونه ها

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۲-۱ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲ : بو و طعم آب- بخش ۲-۲ -۱ : كلیات روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۲-۲ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲ : بو و طعم آب- بخش ۲-۲ -۲ : روش آزمون بو و طعمی كه توسط شیلنگ ها و لوله های چندلایه وارد آب می شود.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۲-۳ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲ : بو و طعم آب- بخش ۲-۲ -۳ : روش آزمون بو و طعمی كه توسط شیلنگ ها وارد آب انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۴ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۴ : آزمون رشد میكروارگانیسم های آبی

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۵ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۵ : استخراج موادی كه می توانند سلامت عمومی را به خطر اندازد.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۶ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۶ : استخراج فلزات.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۳ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت سوم: آزمون های دمای بالا.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۴ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج به روش GCMAS.

استاندارد شماره ۱۲۱۴۳ : پلاستیك ها- سیستم های لوله كشی انتقال آب برای مصارف انسان- ارزیابی مهاجرت-اندازه گیری مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و رابط ها

استاندارد شماره ۱۳۷۳۷-۱ : پلاستیك ها- مواد و كالاهای در تماس با مواد غذایی- قسمت۱:راهنمای انتخاب شرایط وروش های
آزمون برای مهاجرت كلی

استاندارد شماره ۱۳۷۳۷-۱۲ : مواد و كالاهای در تماس با مواد غذایی- پلاستیك ها – قسمت۱۲: مهاجرت كل در دماهای پایین- روش آزمون

 استانداردهای ملی آدم رو ها و اتاقك های بازدید پلیمری

استاندارد شماره ۱۴۱۴۸ : پلاستیك ها -سامانه های لوله گذاری برای شبكه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی ثقلی مدفون در خاك -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) ، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – ویژگی های آدم روها و اتاقك های بازدید در مناطق ترافیكی و تاسیسات زیرزمینی.

 استاندارد شماره ۱۴۳۸۷ :موضوع پلاستیك ها -سامانه های لوله گذاری برای شبكه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی ثقلی مدفون در خاك -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) ، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – الزامات طراحی آدم روها و اتاقك در مناطق ترافیكی و تاسیسات زیرزمینی

 استاندارد شماره ۱۲۰۲۷ : پلكان های فلزی آدم روبرای شبكه های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی- الزامات، نشانه گذاری و روش های آزمون و ارزیابی انطباق

 استاندارد شماره ۱۳۹۸۷ : سیستم های لوله كشی ترموپلاستیك جهت زهكشی و دفع فاضلاب زیرزمینی به صورت ثقلی- مجراهای ترموپلاستیك یا لوله های عمودی جهت دریچه های بازدید و آدم رو-تعیین سختی طوق

 استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری مورد استفاده در تخلیه فاضلاب ساختمان ها

 استانداردشماره ۹۱۱۹ : پلاستیک ها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان – ویژگی ها

 استاندارد شماره ۱۳۸۲۲-۱ : پلاستیك ها- لوله -اتصالات و سیستم لوله كشی پلی پروپیلن (pp)مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان – قسمت ۱-ویژگیها

 سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

 استاندارد شماره ۳۵۷ : پلاستیك ها- تعیین خواص خزشی

 استاندارد شماره ۶۵۴ : لاستیك ـ روش اندازه گیری سختی – لاستیك ولكانیزه یا گرمانرم ـ روش آزمون

 استاندارد شماره ۷۳۰ : كائوچو ـ روش تعیین دما، رطوبت و زمان لازم – برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

 استاندارد شماره ۷۶۴ : لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون

 استاندارد شماره ۹۱۱ : پلاستیك ها- تعیین جذب آب

 استاندارد شماره ۹۱۲ :  مواد پلاستیك اندازه گیری مقدار استات وینیل دركوپولیمرهای كلرید وینیل استات

 استاندارد شماره ۱۰۵۳ : آب آشامیدنی – ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی

 استاندارد شماره ۱۷۲۸ : آب – مورد استفاده در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روش های آزمون

 استاندارد شماره ۱۹۹۳ : روش اندازه‏گیری سختی پلاستیك ها بوسیله سختی سنج ( سختی شور )

 استاندارد شماره ۲۰۰۲ : آئین كاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیك در زیر خاك

 استاندارد شماره ۲۱۱۶ : روش تعیین دمای نرمی ویكات ترموپلاستیكها

 استاندارد شماره ۲۱۱۷ : پلاستیك ها – شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

 استاندارد شماره: ۲۴۱۲ : روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیكی

 استاندارد شماره ۲۴۱۴ : پلاستیك ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم – تعیین دمای نرمی ویكات ـ روش آزمون

 استاندارد شماره ۲۷۰۰ : اعداد ترجیحی و سری اعداد ترجیحی

 استاندارد شماره ۴۸۵۶ : نامگذاری لاستیك ها و اتكسها

 استاندارد شماره ۴۹۴۶ : نمادها و علائم اختصاری پلاستیك ها

 استاندارد شماره ۵۵۳۶ : عملیات آماده سازی پلاستیك ها برای آزمایش

 استاندارد شماره ۶۹۸۰ : پلاستیك‎ها ـ تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها- روش آزمون

 استاندارد شماره ۶۹۸۱ : پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD

 استاندارد شماره ۶۹۸۲ : پلاستیک ها- مواد گرمانرم – تعیین دمای نرمی وایکات-(VST) روش آزمون

 استاندارد شماره ۶۹۸۴-۱ : پلاستیک ها تعیین رفتار خزشی قسمت۱: خزش کششی_روش آزمون

 استاندارد شماره ۶۹۸۴-۲ : پلاستیک ها تعیین رفتار خزشی قسمت۲: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای_ روش آزمون