استانداردها و گواهینامه ها

دریافت استانداردها، گواهینامه ها و نشانهای متعدد ملی و بین المللی، نشاندهنده کیفیت محصولات و توجه به رضایت مشتریان است. کیفیت محصولات ما به طور پیوسته توسط سازمانهای ملی و بین المللی بررسی و ممیزی می شود.

fani 
 sta1sta2foodgrade
 900114001ohsas
 999999
 st1st2masoulfani
 bimeh780