اخذ نمایندگی

ارسال مشخصات یا مدارک به منزله اخذ نمایندگی قطعی نمی باشد.

...
sidebar